ALGEMENE VOORWAARDEN

Van de besloten vennootschap V&G B.V. handelend onder de naam VloeibarePakkingen.nl, statutair gevestigd te Dokkum

Artikel 1: Definities

 1. Afnemer: natuurlijke personen, rechtspersonen en personen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, die wederpartij zijn bij offertes, aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten.
 2. Leverancier: gebruiker van deze Algemene Voorwaarden die goederen en diensten levert, zijnde V&G B.V., hierna te noemen: V&G.
 3. Consumentenkoop: koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten tussen Leverancier en Afnemer, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: de bindende Overeenkomst tussen V&G en de Afnemer, in welke vorm dan ook, evenals de wijziging(en) en aanvulling(en) daarop en iedere (nadere) bestelling die uit hoofde van de Overeenkomst wordt geplaatst.
 5. Koop op afstand: een door V&G georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van (een van) de technieken voor communicatie op afstand.
 6. Zichttermijn: de termijn waarbinnen de Afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht (zie artikel 11).

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van V&G, evenals op alle door V&G te sluiten Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, de levering van goederen en diensten daaronder begrepen, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Afnemer. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en offertes, evenals op alle door V&G te sluiten Overeenkomsten die op haar website www.vixers.nl, hierna te noemen: de Website, door V&G door middel van koop op afstand worden weergegeven dan wel gesloten.
 2. Het tot stand komen van een Overeenkomst, zoals in artikel 4 van deze voorwaarden omschreven, houdt in dat deze voorwaarden door de Afnemer zijn aanvaard.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden alsdan alleen voor de betreffende aanbiedingen en Overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn.
 4. Indien V&G niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn en/of dat V&G het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 5. Indien de Afnemer een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze voorwaarden, of de onderdelen daarvan, die onredelijk bezwarend zijn voor de Afnemer omdat ze voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW dan wel in strijd zijn met de bepalingen van dwingend consumentenrecht, buiten toepassing. De overige bepalingen blijven in dat voorkomende geval onverkort van toepassing.
 6. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van V&G zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, of indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
 2. Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en door de Afnemer wordt aanvaard, heeft V&G het recht het aanbod binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Aanbiedingen en offertes van V&G kunnen slechts zonder afwijkingen door de Afnemer worden aanvaard.
 3. Mondelinge aanbiedingen en offertes kunnen niet bindend zijn, tenzij deze door V&G naderhand schriftelijk zijn bevestigd.
 4. In geval V&G voor het uitbrengen van offertes, het doen van prijsopgaven of door het verstrekken van adviezen kosten moet maken, van welke aard dan ook, is V&G gerechtigd deze kosten in rekening te brengen aan Afnemer, ook indien geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Artikel 4: Aanbod en aanvaarding

 1. Alle door V&G gedane offertes c.q. aanbiedingen geschieden vrijblijvend en zijn gedurende een door V&G aan te geven termijn geldig. Ook na tijdige en volledige aanvaarding van de offerte kan deze nog gedurende twaalf (12) volle werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding worden herroepen door V&G.
 2. Rekening houdend met lid 1 van dit artikel komt de Overeenkomst tot stand zodra de acceptatie van het aanbod V&G heeft bereikt dan wel V&G, zonder voorafgaande schriftelijke aanvaarding, met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
 3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in de vorige leden bepaalde de Overeenkomst pas tot stand, indien V&G aan Afnemer schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
 4. Indien een aanvaarding door de Afnemer van het aanbod van V&G afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van Afnemer en een verwerping van het gehele aanbod van V&G, ook indien het aanbod van Afnemer op ondergeschikte punten afwijkt.
 5. Indien Afnemer een aanbod doet aan V&G, dan is slechts sprake van aanvaarding door V&G bij schriftelijke aanvaarding of indien V&G met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
 6. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk omschreven en kunnen derhalve niet worden gezien als enige garantie. Deze zijn voor V&G slechts bindend, indien V&G zulks uitdrukkelijk heeft bevestigd.
 7. Elke Overeenkomst wordt aan de zijde van V&G aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Afnemer – uitsluitend ter beoordeling van V&G – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst.
 8. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offertes c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. De administratie van V&G is terzake beslissend.

Artikel 5: Overeenkomsten

 1. Indien met de Afnemer meerdere (rechts-)personen worden bedoeld, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst.
 2. Mocht de Overeenkomst namens de Afnemer worden gesloten door een derde, dan staat deze derde ervoor in, dat de Afnemer deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden al ware zij zelf Afnemer.
 3. V&G is gerechtigd om ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
 4. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van V&G is het de Afnemer verboden rechten of plichten uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.
 5. V&G is bevoegd om een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van al lopende Overeenkomsten op te schorten. Deze bevoegdheid kan onder meer worden ingeroepen vanwege de inhoud, de aard, de strekking of de vorm van een dergelijk verzoek, evenals vanwege technische bezwaren, weigering van (vooruit)betaling of strijdigheid van het verzoek met de belangen van V&G dan wel derden waaronder andere Afnemers.
 6. De Afnemer kan zich niet op een Overeenkomst beroepen, indien voor of bij de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de door de Afnemer verstrekte gegevens van formaten, afmetingen, gewichten en aantallen niet juist of onvolledig zijn. V&G behoudt zich alsdan het recht voor een Overeenkomst niet dan wel niet verder uit te voeren. In dat geval kan V&G nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van de Afnemer, onverminderd het recht en de mogelijkheid van V&G om ten opzichte van de Afnemer wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade dan wel de Overeenkomst alsnog uit te voeren tegen een hogere prijs dan overeengekomen, tot welke betaling de Afnemer dan verplicht is.

Artikel 6: Inhoud, wijziging en annulering van de Overeenkomst

 1. De Afnemer draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door V&G niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de Afnemer daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.
 2. Gehele of gedeeltelijke wijziging van de Overeenkomst door de Afnemer is slechts mogelijk indien V&G daarmee schriftelijk instemt. Leidt een gehele of gedeeltelijke wijziging van de Overeenkomst tot meerkosten, dan is V&G gerechtigd een schadeloosstelling bij de Afnemer in rekening te brengen, in zoverre dat in ieder geval alle meerkosten aan de Afnemer worden doorberekend. De Afnemer is bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de wijziging in de Overeenkomst en vrijwaart V&G ter zake.
 3. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van V&G is de Afnemer niet gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.
 4. Aan een schriftelijke toestemming als in lid 3 genoemd verbindt V&G in ieder geval de voorwaarde dat zij gerechtigd is om aan de Afnemer een schadeloosstelling in rekening te brengen, welke niet lager kan zijn dan 20 % van het factuurbedrag van de geannuleerde Overeenkomst. De Afnemer blijft daarnaast verplicht en gehouden de bij V&G ontstane schade te vergoeden. Onder deze schade worden begrepen de door V&G geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die V&G reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. Ingeval van gehele of gedeeltelijke annulering door de Afnemer, is de Afnemer bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart hij V&G ter zake.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van V&G blijkt dat het ten behoeve van een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zal V&G de Afnemer hiervan in kennis stellen, waarna de Overeenkomst al dan niet geheel of gedeeltelijk zal worden gewijzigd. V&G kan nimmer ten gevolge van een dergelijke wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de Afnemer.

Artikel 7: Prijzen en prijswijzigingen

 1. Alle door V&G opgegeven prijzen gelden exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde heffingen en verhogingen, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is vermeld.
 2. V&G is gerechtigd extra kosten, welke niet nadrukkelijk in de Overeenkomst zijn opgenomen, aan de Afnemer apart door te berekenen, indien het maken van deze kosten noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. In het voorkomende geval zal de Afnemer daarvan zo spoedig als mogelijk schriftelijk in kennis worden gesteld.
 3. V&G is voorts gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen onder meer in geval van tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, lonen of sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken ten gevolge waarvan de kostprijs wordt verhoogd.
 4. Indien na het sluiten van de Overeenkomst de prijzen voor de realisatie van de Overeenkomst een verhoging ondergaan voordat V&G haar verplichtingen uit de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd, is V&G gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen en te wijzigen, indien en voor zover 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn verstreken.

Artikel 8: Betaling

 1. De in het kader van de Overeenkomst verschuldigde bedragen worden door middel van een factuur in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen de in de Overeenkomst genoemde betalingstermijn, zijnde de fatale betalingstermijn. Indien er in de Overeenkomst geen betalingstermijn is opgenomen, dient betaling te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, zijnde de fatale betalingstermijn.
 2. De Afnemer kan zich niet beroepen op enig recht van korting, opschorting of inhouding. Compensatie door de Afnemer is slechts toegestaan indien V&G de vordering van de Afnemer schriftelijk heeft erkend.
 3. V&G is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlangen van de voor de gehele levering gemaakte kosten.
 4. De Afnemer is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van V&G zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan V&G te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat V&G daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van V&G tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. De Afnemer is voorts te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden een voorschot te voldoen voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan V&G te betalen bedragen, in het bijzonder ter zake van eventueel met de uitvoering van de Overeenkomst verband houdende verzend- en portokosten (in de ruimste zin des woords).
 5. V&G is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst aanbetaling in de vorm van een voorschot van minimaal 40% te vragen.
 6. Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.
 7. Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de Afnemer van rechtswege in verzuim en is hij vervolgens een contractuele rente verschuldigd van 1,5 % per maand (cumulatief) over het verschuldigde, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, onverminderd de overige rechten die V&G ten opzichte van de Afnemer wegens niet of niet tijdige betaling geldend kan maken.
 8. V&G is gerechtigd en bevoegd, wanneer zich een situatie van verzuim voordoet, zoals omschreven in lid 7 van dit artikel, om de uitvoering van de Overeenkomst onverwijld op te schorten en te staken, totdat de Afnemer integraal aan zijn openstaande financiële verplichtingen heeft voldaan.
 9. Indien V&G genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daaronder vallende voor rekening van de Afnemer, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste gefixeerd wordt op 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 375,--. Bij de consument worden voornoemde buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK), waarbij de buitengerechtelijke incassokosten in ieder geval minimaal € 40,-- bedragen.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de goederen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op Afnemer over, nadat Afnemer al hetgeen hij terzake de overeenkomst met V&G is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de goederen verrichte of te verrichten werkzaamheden.
 2. Afnemer mag de goederen, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
 3. Afnemer is verplicht en gehouden V&G terstond schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten wensen te doen gelden op producten waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 10: Levering en levertijd

 1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af bedrijf/magazijn van V&G. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken het bedrijf/magazijn van V&G verlaten, waarbij het risico van de zaken op Afnemer overgaat. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door V&G, op de factuur of anderszins, schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven.
 2. V&G is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke hij afzonderlijk kan factureren. Afnemer is alsdan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden opgegeven levertijden bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook, geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.
 4. Indien geen levertijd is overeengekomen en/of is vermeld geldt een termijn van 6 weken na orderbevestiging.
 5. Het enkel verstrijken van de leveringstermijn levert geen verzuim aan de kant van V&G op, ook niet in het geval van een schriftelijk overeengekomen fatale termijn van levering.
 6. Bij niet tijdige levering dient V&G eerst schriftelijk door Afnemer in gebreke te worden gesteld, waarbij V&G een redelijke termijn tot nakoming dient te worden gegeven, welke termijn nooit korter kan zijn dan 30 dagen. V&G kan binnen deze termijn nimmer schadeplichtig en in verzuim zijn.
 7. Afnemer is bij de uitvoering van de Overeenkomst door V&G gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door V&G mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van V&G.
 8. Bij niet-naleving door de Afnemer van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 4 van artikel 8 bepaalde, is een schriftelijk overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de Afnemer in verzuim zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling door V&G nodig is. V&G is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de Overeenkomst op te schorten totdat de Afnemer dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal V&G de Overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 9. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door Afnemer niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van vier (4) weken is V&G gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze goederen. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van Afnemer, onverminderd al de overige rechten van V&G.

Artikel 11: Zichttermijn / herroepingsrecht

 1. In geval van koop op afstand zal aan Afnemer na ontvangst van de bestelde producten een zichttermijn van zeven (7) werkdagen worden gegeven binnen welke termijn Afnemer gerechtigd is, zonder opgave van redenen, de onderliggende overeenkomst te ontbinden en de bestelde producten te retourneren c.q. terug te zenden. Retournering c.q. terugzending van de bestelde producten kan naar het door V&G opgegeven adres.
 2. Indien de Afnemer van het herroepingsrecht zoals vermeld in lid 1 van dit artikel gebruik heeft gemaakt, dan draagt V&G zorg voor terugbetaling binnen dertig (30) dagen van het door Afnemer aan V&G betaalde, zulks met uitzondering van de bezorgkosten.
 3. Van het herroepingsrecht zijn uitgezonderd de koop op afstand:
  1. van producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop V&G geen invloed heeft;
  2. van producten die (i) tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Afnemer; (ii) duidelijk persoonlijk van aard zijn; (iii) door hun aard niet kunnen worden geretourneerd; (iv) snel kunnen bederven of verouderen;

Artikel 12: Transport, opslag en risico

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen expliciete schriftelijke aanwijzing door Afnemer aan V&G is verstrekt, door V&G bepaald. Een en ander geschiedt altijd voor rekening en risico van de Afnemer. Ook in het geval franco levering is overeengekomen en zelfs in het geval een distributeur vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van V&G zijn. V&G is derhalve nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport tot levering.
 2. V&G is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt geschiedt dit voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 13: Reclames

 1. V&G zal zich inspannen om al het nodige te doen om te bewerkstelligen dat de door haar geleverde goederen en diensten voldoen aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen.
 2. De Afnemer is verplicht onmiddellijk na de uitvoering van de Overeenkomst, de door V&G geleverde prestaties en zaken grondig te inspecteren op fouten en gebreken en bij aanwezigheid daarvan V&G onmiddellijk doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de uitvoering en aflevering schriftelijk op de hoogte te brengen.
 3. Indien de Afnemer niet binnen veertien (14) dagen na de dag van uitvoering en aflevering V&G wijst op de fouten en gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de Afnemer geacht met de staat waarin de prestaties voornoemd zijn geleverd in te stemmen en vervalt het recht op reclame.
 4. De Afnemer is gehouden de door hem geconstateerde fouten en gebreken nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal.
 5. V&G dient onmiddellijk in staat te worden gesteld de door de Afnemer geconstateerde fouten en gebreken te controleren. Indien de door de Afnemer geconstateerde fouten en gebreken naar het oordeel van V&G terecht zijn, zal V&G de keuze hebben hetzij een billijke schadevergoeding toe te kennen, met inachtneming van het in artikel 14 bepaalde, dan wel in overleg met de Afnemer zorg te dragen voor een adequate oplossing zoals het kosteloos herstellen van de fouten en gebreken. In dat geval kan de Afnemer nimmer enige aanspraak maken op vervangende of aanvullende schadevergoeding.
 6. De door V&G geleverde prestaties en zaken gelden in elk geval als deugdelijk, indien de Afnemer het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de Afnemer het bepaalde in dit artikel in acht heeft genomen.
 7. Indien de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde termijn van veertien (14) dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert Afnemer als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van V&G voor de Afnemer redelijkerwijs mogelijk is.
 8. De Afnemer is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te laten, op te schorten, dan wel uit te stellen indien V&G in gebreke blijft met een richtige nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of ernstige schuld.

Artikel 14: Aansprakelijkheid en schade

 1. V&G aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door de Afnemer geleden schade, tenzij deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van V&G. In dat geval is V&G slechts aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van V&G wordt gedekt, en wel tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar van V&G om enige reden niet overgaat tot uitkering, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid in het voorkomende geval beperkt tot het factuurbedrag van de Overeenkomst met een maximum van € 5.000,--. V&G is niet verplicht tot verdere vergoeding van schade en kosten, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook, bedrijfsschade, immateriële schade of andere gevolgschade van de Afnemer daarbij inbegrepen.
 3. V&G is niet aansprakelijk voor het op welke wijze dan ook beschadigen, verloren of teniet gaan, daaronder mede begrepen diefstal, van eigendommen van de Afnemer die bij V&G of bij door V&G ingeschakelde derden zijn opgeslagen, in bewerking zijn of worden vervoerd.
 4. V&G is voorts niet aansprakelijk in geval van overmacht, zoals omschreven in artikel 15 van deze voorwaarden.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van V&G.
 6. De Afnemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekering van zijn eigendommen die bij V&G zijn opgeslagen of bij door V&G ingeschakelde derden zijn opgeslagen, in bewerking zijn of worden vervoerd.
 7. De informatie op de Website wordt regelmatig door V&G aangevuld en/of aangepast. V&G behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
 8. De inhoud van de Website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van V&G op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. V&G kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie. V&G is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Afnemer en V&G dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Artikel 15: Overmacht

 1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van V&G om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet langer van V&G kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden V&G van de verplichtingen tot nakoming.
 2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: oorlog, terrorisme, onrusten, natuurrampen, stormschade, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, brand, storingen in levering van energie, bedrijfsstoringen, in- en uitvoerverboden, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, verkeersbelemmeringen, diefstal van goederen, wanprestatie van derden die door V&G zijn ingeschakeld evenals alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de zijde van leveranciers en distributeurs evenals bezorgproblemen in geval van zogenaamd moeilijk bezorgbare adressen zoals woonboten, woonwagens, huizen zonder brievenbus, gesloten flats en appartementencomplexen vallen ook onder deze overmachtbepaling.
 3. Ingeval van overmacht heeft V&G het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Afnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 16: Ontbinding en beëindiging

 1. Indien de Afnemer tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst dan wel zich omstandigheden voordoen als vermeld in lid 2 van dit artikel, heeft V&G het recht de Overeenkomst onmiddellijk tussentijds te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval zal de Afnemer niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling en is de Afnemer gehouden om alle schade, rente en kosten als gevolg van de tussentijdse ontbinding c.q. beëindiging aan V&G te vergoeden.
 2. V&G is onder meer gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te ontbinden indien de Afnemer in gebreke blijft tijdig te betalen of andere verplichtingen uit de Overeenkomst (inclusief deze voorwaarden) na te komen, of indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet of dreigt te gaan doen:
  1. op één of meerdere vermogensbestanddelen van de Afnemer wordt conservatoir of executoriaal beslag gelegd;
  2. het faillissement van de Afnemer wordt aangevraagd;
  3. de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
  4. aan de Afnemer wordt, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend of zodanige surseance van betaling door de Afnemer wordt aangevraagd;
  5. de Afnemer overlijdt of onder curatele wordt gesteld;
  6. de onderneming van de Afnemer wordt gestaakt en/of ontbonden en/of geliquideerd en/of aan een derde overgedragen;
  7. V&G in staat van faillissement wordt verklaard;
  8. De Afnemer handelingen verricht of nalaat, waardoor de goede naam van V&G dan wel van derden waaronder andere Afnemers in ernstige mate in diskrediet wordt gebracht;
  9. de Afnemer niet langer voldoet aan door of krachtens de wet gestelde regels of voorschriften;
  10. de Afnemer melding maakt van een betalingsachterstand.
 3. Indien V&G op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

Artikel 17: Rechten van industriële en intellectuele eigendom

 1. Afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de goederen berusten bij V&G, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Het is Afnemer verboden gebruik te maken (waaronder tevens begrepen het aanbrengen van wijzigingen) van de intellectuele eigendomsrechten van V&G, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van V&G, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel uit nadere Overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, de uitvoering ervan inbegrepen, zullen naar keuze van V&G exclusief worden beslecht door de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

Artikel 19: Wijziging en uitleg van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en aangepast. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De wijzigingen en aanpassingen treden in werking 21 dagen na bekendmaking, tenzij anders is vermeld bij bekendmaking.